SZPB Michalovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Vítame Vás na stránke OblO SZPB Michalovce
OblO SZPB Michalovce
Prejsť na obsah
    POSLANIE A CIELE SZPB

1. V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Ústave SR presadzovať demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, proces ktorého, pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním (SNP).

2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.

3. Trvalo venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu v slovenskej občianskej spoločnosti.

4. Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na všetkých úrov-niach najmä pri organizovaní spomienkových osláv a pietnych aktov pri príležitosti významných  historických výročí,štátných sviatkov a pamätných dní SR, najmä výročia SNP, Dňa  víťazstva nad fašizmom, oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých  regiónoch a Dňa hrdinov Karpatsko - duklianskej operácie, ako aj seminárov a  besied pre mladú generáciu a ich učiteľov.

5. Iniciovať v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov protifašistického a národnooslobodzovacieho boja; nepripustiť rušenie a odstraňovanie búst a sôch popredných osobností tohto boja a jeho symbolov.

6. Udržiavať, nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s podobnými odbojovými organizáciami v zahraničí.

7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.

8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona  č. 255/1946 Zb., ale aj vdov a vdovcov po nich.
Kontakt :
OblO SZPB Michalovce
Námestie osloboditeľov 77
071 01 Michalovce
tel: 056/2010 116
© Bc.Ján Mičuda 2019 - 2021
OblO SZPB Michalovce

Návrat na obsah