O nás - SZPB Michalovce

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
Vítame Vás na stránke OblO SZPB Michalovce
OblO SZPB Michalovce
Prejsť na obsah

O nás

        
         Oblastná organizácia  SZPB Michalovce ( v ďalšom iba OblO) bol ustanovený v zmysle Stanov SZPB hlava III.článok  4 voľbou na oblastnej konferencií. Činnosť OblO SZPB je v súlade s článkom 5 Stanov SZPB a jej  riadenie je vedené predsedníctvom OblO SZPB a ostatnými ustanoveniami príslušných článkov Stanov SZPB. Vo svojej kompetencii riadi a usmerňuje činnosť okresnej organizácie v našom prípade oblastnej organizácie, ktorá má pôsobnosť v dvoch okresoch Michalovce a Sobrance. V zmysle osobitného zákona  číslo 487/2013  nadväzuje vzťahy  a spolupracuje s orgánmi štátnej správy, krajskej a miestnej správy na teritóriu pôsobenia oblastnej organizácie SZPB pri plánovaní, organizovaní podujatí a aktivít za účelom rozvoja a propagácie činnosti SZPB na verejnosti tak ako je to citované v hlave III.,  článku 5 uvedených Stanov.
 
        
         OblO SZPB je  orgán, ktorý je nápomocný v rámci obidvoch okresov riešiť bežné otázky života ešte žijúcich členov priamych účastníkov za  národné oslobodenie a boja  proti fašizmu v období od roku 1939 – 1945 a ich rodinným príslušníkom  a ostatným občanom, ktorí  súhlasia s poslaním SZPB . Svoju činnosť upiera  aj na udržiavanie tradícií bojov oslobodenia  Slovenskej republiky a tradícií uctievania si padlých hrdinov v dňoch  osláv výročí týchto pamätných udalosti nášho regiónu ale aj na celoslovenskej úrovni, výročia Slovenského národného povstania pamätník  v Banskej Bystrici, výročia Karpatsko-duklianskej operácie a výročia oslobodenia našich okresných miest a spoločne so ZO SZPB organizovaných v okresoch MI a SO. Svojou činnosťou napĺňa program 16.zjazdu SZPB a plnenie vyplývajúcich nariadení riadených ústrednou radou SZPB v Bratislave. Vyvíja maximálnu spoluprácu na úrovni okresov  tak ako je spomínané  so štátnou a miestnou správou a samosprávou, základnými školami a ich zriaďovateľmi ako aj strednými školami respektíve osemročnými gymnáziami. Organizuje spoločne s ústrednou radou a Ministerstva školstva, vedy a športu SR rôzne podujatia a súťaže charakteru rozvíjania tradícií  dejinných udalosti vojnových rokov našej štátnosti  v rokoch 1939 – 1945. Spolupatričnosťou OblO SZPB je aj vytvárať v rámci občianskeho združenia SZPB návštevy pamätných miest v našom okolí ale aj na celoslovenskej úrovni a viesť ich v duchu spolupatričnosti a vlastenectva.
Kontakt :
OblO SZPB Michalovce
Námestie osloboditeľov 77
071 01 Michalovce
tel: 056/2010 116
© Bc.Ján Mičuda 2019 - 2021
OblO SZPB Michalovce

Návrat na obsah